Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marcina Owsianka została utworzona z dniem 5 lipca 2013 roku.

 

Kancelaria korzysta z następujących baz danych i systemów teleinformatycznych:

 

1

Usługa OGNIVO służy do wymiany informacji. W ramach tej usługi Kancelaria korzysta z modułu poszukiwania rachunków bankowych dłużników, która umożliwia elektroniczną komunikację z bankami w zakresie usprawnienia obsługi zajęć. Dzięki temu można szybko i sprawnie uzyskać od banków informacje na temat posiadania rachunków bankowych osób przeciw którym prowadzona jest egzekucja.

Wykaz banków oraz cennik usług w formacie PDF: Tabela_Opłat_Ognivo.

http://www.kir.com.pl

 

 2

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego. Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu.

http://www.e-sad.gov.pl

 

3

Komornik może za pośrednictwem drogi elektronicznej skierować zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustalenia pojazdów mechanicznych dłużnika, z których może być prowadzona egzekucja. UWAGA! Takie zapytanie jest bezpłatne.

http://www.cepik.gov.pl/

 

4

Aplikacja udostępniona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia kierowanie zapytań w toku postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną, co pozwala ograniczyć czas doręczenia zapytań i eliminuje tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty.

http://pue.zus.pl/

 

ekw

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do

 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym.

 

Do zadań powierzanych komornikowi przez wierzycieli należy przede wszystkim:

  • wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych,
  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

 

Poza tym komornik sądowy ma prawo:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty,
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

 

 

Marcin Owsianka – absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005–2007 odbył aplikację komornicza. W grudniu 2007 r. został powołany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie na stanowisko asesora komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu. W latach 2009-2014 zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Prywatnego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu. Autor i współautor następujących publikacji m.in.: M. Owsianka, „Egzekucja obowiązku wykonania czynności niezastępowanej na przykładzie czynności potrzebnej do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 8/2010, M. Owsianka, „Egzekucja z majątku małżonków”, Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 12 (3/2010), M. Owsianka, „Postępowanie egzekucyjne w Statutach Kazimierza Wielkiego”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 1/2011, M. Owsianka, „Egzekucja nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”, (w:) D. Gil (red.), Gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniach szczególnych, Warszawa 2012, M. Owsianka, „Postępowanie egzekucyjne w dobie polskiego średniowiecza”, (w:) A. Lis (red.), Prawo w Europie Średniowiecznej i Nowożytnej, Lublin 2012, M. Owsianka, Ł. Kucwaj, „Status prawny aplikanta komorniczego”, Jurysta 5/2012, M. Owsianka, Ł. Kucwaj, „Komornik sądowy jako funkcjonariusz publiczny”, Jurysta 10/2012, M. Owsianka, „Egzekucja sądowa w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego”, M. Owsianka, „Profesor Edmund Wengerek (1913-1978) wybitny znawca postępowania egzekucyjnego”.